Wybór instytucji

Wybór instytucji

Odpowiedzialność pracodawcy

Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest wybór instytucji finansowej, która będzie inwestować gromadzone środki. Ustawodawca obwarował sankcjami karnymi niezawarcie i nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Niektórzy prawnicy uważają, że odpowiedzialność grozi, również za brak należytej staranności w wyborze, co w połączeniu z ogólnikowym i niepełnym określeniem kryteriów rozstrzygnięcia stwarza poważne ryzyko dla decydentów.

Kryteria wyboru

Nie ulega wątpliwości, że pracodawca wybierając podmiot zarządzający powinien kierować się między innymi oceną :

– proponowanych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK;

– efektywności instytucji finansowych w zarządzaniu aktywami

oraz

– doświadczenia instytucji finansowych

mając na uwadze jednocześnie najlepiej rozumiany interes zatrudnionych. Nie jest przesądzone natomiast jaką wagę przypisać konkretnym czynnikom, ani co jeszcze należy uwzględnić.

Powierzenie zarządzania wpłatami danemu podmiotowi nie jest obojętne także dla pracodawcy, gdyż będzie musiał z nim stale współpracować np. przy przekazywaniu decyzji pracowników, dotyczących wysokości wpłat, rezygnacji czy ponownego przystąpienia.

Porównanie ofert

Mimo, że restrykcyjne określenie wymogów kapitałowych i doświadczenia znacząco ogranicza grono potencjalnych oferentów, w walkę o rynek Pracowniczych Planów Kapitałowych włączyło się już ponad dwadzieścia podmiotów. Są to: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Zbyt dużym uproszczeniem jest powtarzane w mediach stwierdzenie, że propozycje poszczególnych instytucji nie różnią się między sobą. Ustawodawca zdeterminował co prawda wiele aspektów funkcjonowania programów poczynając od opłat do polityki inwestycyjnej, ale luz decyzyjny jest na tyle duży, że niektóre oferty można ocenić jako znacznie korzystniejsze od innych.

Oczywiście o zidentyfikowaniu odmienności i ich komparatystyce nie może być mowy bez eksperckiej wiedzy i szerokiego rozeznania rynku.