Negocjacje

Negocjacje

Konsultacje z zatrudnionymi

Przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zobowiązują podmiot zatrudniający do wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli takowej nie ma, pracodawca powinien konsultować decyzję z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Stanowisko pracowników nie rozstrzyga, z którą instytucją zostanie zawarta umowa o zarządzanie. Brak porozumienia w określonym czasie uprawnia podmiot zatrudniający do samodzielnego wyboru. Błędem wizerunkowym byłoby jednak zarówno działanie wbrew woli pracowników, jak i brak zaangażowania w podjęcie decyzji. Ponadto, należy pamiętać, że to który usługodawca zarządzać będzie środkami wpłacanymi do PPK nie jest obojętne z perspektywy pracodawcy, gdyż z wybraną instytucją będzie musiał stale współpracować. Spotkać można się także z opiniami dopuszczającymi odpowiedzialność zatrudniającego za brak należytej staranności w wyborze. W dzisiejszych czasach niezadowoleni bywają niezwykle zdeterminowani w wyjaśnianiu by nie rzec demaskowaniu przyczyn arbitralnego rozstrzygnięcia kwestii dotyczących nie tylko samego decydenta.

Z tych względów dobrym rozwiązaniem może być wsparcie brokera. Profesjonalny doradca z zewnątrz jest w stanie wskazać i objaśnić różnice między poszczególnymi propozycjami, aby możliwe stało się podjęcie świadomego wyboru przez bezpośrednio zainteresowanych. Co więcej włączenie w dialog czynnika eksperckiego nadaje także samym negocjacjom merytoryczny charakter i redukuje niepotrzebne napięcia. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konsultacje ograniczą się do wymiany przypuszczeń i powtarzania mitów i półprawd.

Negocjacje treści umowy o zarządzanie PPK

Ustawodawca szczegółowo wyliczył obligatoryjne elementy umowy o zarządzanie, jednakże nie ma przeszkód formalnych by w przedmiotowym dokumencie uregulować także inne kwestie. Potrzeby i możliwości w tym zakresie bywają bardzo zróżnicowane. Dlatego wiele korzyści może przynieść zaangażowanie w negocjacje brokera, który posiada szerokie rozeznanie w realiach rynku i jest prawnikiem. Tego rodzaju pełnomocnik, mając doświadczenie w negocjowaniu dodatkowych klauzul umownych do produktów finansowych jest w stanie ustawić funkcjonowanie PPK na najwłaściwszych torach.